April 20, 2012
Swarovski Hello Kitty
Photo via Fashion Lounge

Swarovski Hello Kitty

Photo via Fashion Lounge