September 16, 2012
"I iz Pokemon now?"
Photo by ©Batman The Cat

"I iz Pokemon now?"

Photo by ©Batman The Cat